[TRIGLAV] Investicijsko zavarovanje FLEKS

01481

cifra
15. maj 2007
5.306
0
36
65
Ljubljana


Investicijsko zavarovanje FLEKS je kombinacija investiranja v investicijske sklade in zavarovanja. Glavna prednost FLEKSA je njegova fleksibilnost tako ob sklenitvi kot tudi v času trajanja zavarovanja. S sklenitvijo FLEKSA se odprejo široke možnosti, ki jih zavarovanje ponuja in jih lahko po sklenitvi koristite glede na vaše potrebe v prihodnosti. Osnovni namen zavarovanja je, da poskrbite za uresničitev vaših življenjskih ciljev, ob tem pa poskrbite tudi za zavarovanje. FLEKS vključuje varčevalni - naložbeni račun, na katerega so vezana različna zavarovanja, ki se plačujejo s sredstvi na naložbenem računu. Zavarovanje FLEKS lahko sklene ena ali dve osebi (vzajemno zavarovanje), priključite mu lahko različna dodatna zavarovanja, pri tem pa vplačila in izplačila med trajanjem zavarovanja lahko prilagajate svoji finančni situaciji.


FLEKS INVESTICIJA

Odločitev za FLEKS je odločitev za dolgoročno investicijo. V času trajanja zavarovanja boste imeli različne možnosti investiranja, in sicer v obliki rednih obročnih plačil ter dodatnih enkratnih vplačil.
V obdobjih vaših večjih prilivov lahko namenite investiranju več sredstev. V obdobjih manjših prilivov lahko z dodatnim investiranjem počakate na vaše ugodne finančne razmere. Investiranje torej prilagodite individualnim finančnim potrebam,
ki so v različnih življenjskih obdobjih različna.


FLEKS investicija vključuje tudi možnost izbire med tremi naložbenimi strategijami, kot so:

SAMOSTOJNA IZBIRA INVESTICIJSKIH SKLADOV,
SAMODEJNA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV ter
FINANČNI CILJI.

Za vam najbolj ustrezno naložbeno strategijo se odločite ob sklenitvi zavarovanja, med trajanjem zavarovanja pa jo lahko tudi spremenite.
Ob sklenitvi zavarovanja se je pri obstoječih oblikah zavarovanj potrebno odločiti za zavarovalno dobo. To pa ne velja za sklenitev FLEKSA. Njegova ključna prednost je namreč v odprti zavarovalni dobi.
FLEKS vam ponuja raznolike možnosti tudi na strani izplačil. Če tako želite, je lahko FLEKS vaše zavarovanje za vse življenje, v času njegovega trajanja pa lahko z njim uresničujete različne finančne cilje.


OBROČNA VPLAČILA
Ob sklenitvi zavarovanja sami izberete viπino premije in dinamiko njenega plaËevanja: meseËno, Ëetrtletno, polletno ali
letno. Viπino premije in dinamiko njenega plaËevanja lahko kasneje tudi spreminjate. Minimalna meseËna premija znaπa
50 EUR.

ENKRATNA VPLAČILA
FLEKS je investicija, zato je zanj znaËilno, da se ob sklenitvi zavarovanja vplaËa enkratno zaËetno vplaËilo v viπini najmanj 300 EUR. OdloËitev o viπini enkratnega zaËetnega vplaËila, ob upoπtevanju navedenega minimalnega zneska, je vaπa.
Pomembna prednost FLEKSA pa je tudi v tem, da ves Ëas trajanja zavarovanja lahko dodatno investirate svoja prosta finan Ëna sredstva v obliki dodatnih enkratnih vplaËil. S tem vaπ FLEKS res postane investicija in ne samo varËevanje.

ODPRTA ZAVAROVALNA DOBA
Odločitev za zavarovalno dobo ob sklenitvi zavarovanja je običajno ena izmed težjih odločitev. Ta vam je ob sklenitvi
FLEKSA prihranjena. FLEKS je namreč zavarovanje z odprto zavarovalno dobo. Tako lahko FLEKS postane vaše zavarovanje za vse življenje, če se na primer odločite za postopno črpanje sredstev z naložbenega računa v obliki doživljenjske mesečne rente.
Določitev časa za izstop iz zavarovanja je tesno povezana z vašimi prihodnjimi cilji. Predčasen izstop iz zavarovanja zato
lahko pomeni nedoseganje ciljev, ki ste jih želeli doseči s sklenitvijo FLEKSA.
Ker pomembne prednosti FLEKSA, kot je na primer ugodna davčna obravnava, izhajajo prav iz njegove dolgoročnosti, vam svetujemo zavarovanje vsaj za obdobje desetih let. Poleg tega se v primeru izplačila sredstev na naložbenem računu po
desetih letih trajanja zavarovanja izplača vrednost premoženja na naložbenem računu, brez upoštevanja odkupnih faktorjev.
Obračunajo se le morebitni izstopni stroški.

OPROSTITEV PLAČILA DAVKOV
DAVEK OD PROMETA ZAVAROVALNIH POSLOV v višini 6,5 % se pri plačilu premije ne obračuna. Obračuna in plača se le v primeru odkupa zavarovanja pred potekom desetih let trajanja zavarovanja.

DOHODEK IZ ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA
v skladu z Zakonom o dohodnini ni obdavčen v primeru doživetja, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba in hkrati zavarovalna doba ni krajša od desetih let, ter v primeru smrti zavarovane osebe.

PRENOS SREDSTEV
Pri vezavi sredstev na drug investicijski sklad (prenos sredstev) znotraj ponudbe Zavarovalnice Triglav se ne obračuna davek od dohodka.

FLEKS ZAVAROVANJA


Zavarovanje FLEKS poleg naložbenega dela vključuje življenjsko zavarovanje za primer smrti. Z zajamčeno zavarovalno
vsoto za primer smrti poskrbite za finančno varnost svojih najdražjih v primeru najhujšega. Izplačilo iz zavarovanja je
namenjeno zagotovitvi socialne varnosti najbližjim: nadomestitev izpada dohodka, pomoč družini, da lahko ohrani obstoječi
življenjski standard, zagotovitev odplačevanja kreditov, pokrivanje stroškov v zvezi z vzdrževanjem nepremičnine, okolice, varstva otrok, zagotovitev kvalitetnega šolanja otrok, zagotovitev dodatne pokojnine partnerju ...


OSNOVNO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE
Investicijsko zavarovanje FLEKS vključuje tudi življenjsko zavarovanje, zato Zavarovalnica Triglav jamči, da bo v pri meru
smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja upravičencu izplačala zajamčeno zavarovalno vsoto za primer smrti (ZZV).
Višina zajamčene zavarovalne vsote je določena tako, da ni nižja od 3.000 do 5.000 EUR in ne višja od 120 do 600-kratnika mesečnega obroka dogovorjene zavarovalne premije. Točne
omejitve višine ZZV so odvisne od starosti zavarovane osebe ob sklenitvi zavarovanja, ter od tega, ali gre za zavarovanje
ene osebe ali vzajemno zavarovanje.
Med trajanjem zavarovanja je ZZV možno povišati. Pri tem se poviša tudi premija. ZZV se lahko poviša z zdravniškim pregledom ali brez njega. ZZV je brez zdravniškega pregleda možno povišati le pod določenimi pogoji, in sicer največ na dvakratnik obstoječe ZZV. Zavarovalno jamstvo velja do 75. leta starosti zavarovane osebe.


DODATNA ZAVAROVANJA

Investicijskemu zavarovanju FLEKS lahko priključite tudi različna dodatna zavarovanja:
- Nezgodno zavarovanje,
- Zavarovanje kritičnih bolezni,
- Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco zase in za vso družino.
Dodatna zavarovanja praviloma veljajo do starosti 75 let, v primeru zavarovanja kritičnih bolezni pa do starosti 65 let zavarovane osebe.


DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE

K investicijskemu zavarovanju FLEKS lahko priključite še dodatno nezgodno zavarovanje, v okviru katerega se lahko zavarujete za nevarnosti, navedene v nadaljevanju.

Nezgodna smrt
V primeru nezgodne smrti se dodatno izplača zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti iz nezgodnega zavarovanja.

Trajna invalidnost zaradi nezgode
V primeru trajne nezgodne invalidnosti se izplača ustrezen odstotek zavarovalne vsote za trajno invalidnost.

Dnevno nadomestilo
V primeru prehodne nesposobnosti za delo kot posledice nezgode se izplača dogovorjeni znesek za dnevno nadomestilo
za vsak dan od dneva, določenega v zavarovalnih pogojih, do zadnjega dne trajanja prehodne nesposobnosti za delo.

Nadomestilo za bolnišnični dan
V primeru namestitve in zdravljenja v bolnišnici (splošni, specialni bolnišnici ali kliniki) kot posledice nezgode se izplača
dogovorjeni znesek za bolnišnični dan za vsak koledarski dan nastanitve zavarovane osebe v bolnišnici, vendar največ za
365 dni v dveh letih od dneva nezgode. Višina zavarovalne premije ni odvisna od starosti ali spola zavarovane osebe, temveč od izbrane kombinacije zavarovanih nevarnosti, kakor tudi od višine zavarovalnih vsot za posamezne nevarnosti.DODATNO ZAVAROVANJE TRINAJSTIH KRITIČNIH BOLEZNI

Krije prvi pojav ene od naslednjih bolezni:
srčni infarkt,
rak,
možganska kap,
odpoved ledvic,
presaditev glavnih organov,
paraliza,
multipla skleroza,
Alzheimerjeva bolezen (pred starostjo 60 let),
Parkinsonova bolezen (pred starostjo 60 let),
popolna in trajna odvisnost od tuje pomoči,
zamenjava srčnih zaklopk,
operacija zaradi bolezni aorte,
operacija koronarne arterije.

Starostne omejitve zavarovanih oseb v primeru sklenitve zavarovanja FLEKS z dodatnim zavarovanjem kritičnih bolezni:
• zavarovanje lahko sklenejo osebe v starosti od 18 do 55 let,
• dodatno zavarovanje kritičnih bolezni preneha ob starosti 65 let.

Izbirate lahko med dvema različicama zavarovanja (A in B) kritičnih bolezni, ki se razlikujeta po izplačilu zavarovalnih
vsot in obračunu premije:

A) PREDPLAČILO OSNOVNE ZAVAROVALNE VSOTE

če želite ob pojavu kritične bolezni prejeti premoženje, zbrano na naložbenem računu, ali zajamčeno zavarovalno vsoto
iz naložbenega zavarovanja, se odločite za različico A, “predplačilo osnovne zavarovalne vsote”.
Ob prvem pojavu kritične bolezni pri zavarovani osebi se izplača zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti oz. vrednost sredstev na naložbenem računu, če je le-ta višja od zavarovalne vsote za primer smrti.
Osnovno investicijsko zavarovanje in vsa dodatna zavarovanja s tem prenehajo. Premija za dodatno zavarovanje se obračuna z odpisom enot iz naložbenega računa. Ko premoženje na naložbenem računu naraste čez zajamčeno zavarovalno vsoto za primer smrti, se premija za dodatno zavarovanje ne obračunava.

B) IZPLAČILO DODATNE ZAVAROVALNE VSOTE
če želite ob pojavu kritične bolezni prejeti dodatno zavarovalno vsoto, ki ne bo vplivala na višino vašega premoženja na
naložbenem računu, se odločite za različico B, “izplačilo dodatne zavarovalne vsote”.
Ob prvem pojavu kritične bolezni pri zavarovani osebi se izplača zavarovalna vsota za primer kritične bolezni, ki je med
trajanjem zavarovanja ves čas enaka. Osnovno zavarovanje s tem ne preneha in se ne spremeni, dodatno zavarovanje kritičnih bolezni pa preneha.


DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NA POTOVANJIH V TUJINI Z ASISTENCO (ZZPT)
Ob sklenitvi zavarovanja FLEKS lahko le-temu priključite tudi zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco (v nadaljevanju ZZPT). Po vsebini se ne razlikuje od osnovne oblike ZZPT, zavarovanci običajno sklenejo za dneve, ki jih prebijejo na potovanju ZZPT je namenjeno:
• kritju stroškov nujno potrebne zdravniške oskrbe do višine 15.000 EUR, od tega za povrnitev morebitnih prevoznih stroškov do višine 3.500 EUR.
ZZPT vam nudi tudi brezplačno pomoč oziroma asistenco, ki jo zagotavlja naš poslovni partner Mercur Assistance.

Glavne prednosti ponudbe ZZPT v okviru zavarovanja FLEKS so:
• mesečno plačilo 2,43 EUR premije za eno osebo,
• trajanje zavarovanja do izteka obročnega naložbenega zavarovanja,
• s plačilom premije za 4 osebe je lahko zavarovanih 5 ali več družinskih članov,
• v prihodnje vam pred odhodom v tujino ne bo potrebno posebej skrbeti za dodatno zdravstveno zavarovanje!

Primer!